Skip to main content
Get Care MyChart Find a Provider Find a Location

Koj muaj cai nkag siab txog koj cov teeb meem kev noj qab haus huv, kev kho mob, thiab koj txoj phiaj xwm kho mob thaum koj mus ntsib kws kho mob.Koj muaj cai ua hauj lwm nrog ib tug neeg txhais lus uas twb tau txais kev cob qhia thaum koj xav tau.

 • Kev pab txhais lus dawb muaj rau txhua yam lus, nruab hnub los sis hmo ntuj.
 • Tus neeg txhais lus yuav khaws txhua cov ntaub ntawv hais txog koj tsis pub lwm tus paub.
 • Nug ib tus neeg txhais lus tim ntsej tim muag, hauv xov tooj los sis hauv iPad thaum koj mus ntsib kws kho mob, tus kws kho mob los sis lwm tus neeg ua hauj lwm.

Hu rau peb ntawm (608) 782-7300 los sis (800) 362-9567 yog tias koj xav tau ib tus neeg txhais lus.Peb yuav npaj ib tus neeg txhais lus rau koj thaum koj hu thiab thaum koj tuaj thaum lub sij hawm koj teem caij.

Thov ua hauj lwm ntawm Gundersen Health System

Peb muaj vaj huam sib luag ua hauj lwm rau txhua tus neeg uas thov ua hauj lwm.Tej zaum koj yuav tsim nyog muaj ib tus neeg txhais lus dawb hauv xov tooj los sis tim ntsej tim muag thaum koj hu los sis thov ua hauj lwm.Tej zaum koj yuav xav tau kev pab los teb daim foos los sis muaj lus nug txog kev nrhiav neeg ua hauj lwm:

 • Mus rau ntawm lub chaw hauj lwm Kev Pab Cuam Nrhiav Neeg Ua Hauj Lwm, 232 3rd St. N. #600, La Crosse, WI 54601.
 • Hu rau (608) 775-4743 xaiv 0 (800) 362-9567
  • Koj yuav txuas nrog tus neeg txhais lus.
  • Ob leeg ntawm koj yuav raug txuas nrog lub tsev hauj lwm saib xyuas Nrhiav Neeg Ua Hauj Lwm.

Qhia peb seb koj xav li cas

Peb xav muab kev kho mob thiab kev pab cuam zoo tshaj plaws rau koj cov neeg mob.Tham nrog koj tus neeg saib xyuas yog tias koj:

 • Muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb.
 • Xav ua tsaug rau txhua tus rau kev pab cuam saib xyuas uas koj tau muab.
 • Tsis tau txais kev saib xyuas los sis kev pab cuam uas koj xav tau.

Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau (608) 782-7300 los sis (800) 362-9567.Yuav nrhiav ib tug neeg txhais lus rau koj.Tus neeg sawv cev ntawm tus neeg mob yuav mloog qhov koj hais.Koj kuj tseem tuaj yeem xa email rau peb.

Yog tias koj hu los sis email, peb yuav tsum paub:

 • Hnub koj mus ntsib
 • Lub tsev kho mob los sis lub tsev hauj lwm uas koj tau mus ntsib
 • Cov lus uas koj xav hais txog koj qhov kev mus ntsib
 • Koj lub npe, chaw nyob, thiab tus xov tooj yog tias koj xav tau ib tus neeg tiv tauj rau koj.
 • Yog tias koj xa email rau peb uas sau ua lwm hom lus, peb yuav tsum tau txhais koj cov ntaub ntawv.Tej zaum nws yuav siv sij hawm me ntsis rau peb los teb koj.Hu rau tus naj npawb xov tooj saum toj no yog tias koj xav tau cov lus teb tam sim ntawd.

1900 South Ave.
La Crosse, WI 54601

(608) 782-7300

Language Support:
Jump back to top