Please review our visitor restrictions before coming to our hospitals or clinics. | Get the latest on COVID-19.

There is no panel matching the key "MicroAlert"

Vietnamese

Sử dụng thông dịch viên

Quý vị có quyền hiểu vấn đề sức khỏe, chữa trị và chương trình chăm sóc của mình khi đến khám bác sĩ. Quý vị có quyền được một thông dịch viên được huấn luyện hỗ trợ, nếu cần.

 • Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí ở tất cả các ngôn ngữ cho quý vị vào ban ngày hay ban đêm.
 • Thông dịch viên sẽ giữ kín đáo thông tin riêng tư của quý vị.
 • Hãy yêu cầu có thông dịch trực tiếp, qua điện thoại hoặc Ipad khi quý vị khám với bác sĩ, y tá hoặc nhân viên khác.

Gọi cho chúng tôi theo số (608) 782-7300 hoặc (800) 362-9567 nếu quý vị cần thông dịch viên. Chúng tôi sẽ tìm thông dịch viên cho cú gọi và cho buổi hẹn của quý vị.

Gửi đơn xin việc làm trong Hệ Thống Sức Khỏe Gundersen

Chúng tôi cho cơ hội việc làm công bằng cho tất cả những người gửi đơn xin. Quý vị có thể được dịch vụ thông dịch miễn phí qua điện thoại khi gọi chúng tôi hoặc khi đến hỏi trực tiếp về công việc. Quý vị có thể cần trợ giúp để điền thông tin vào mẫu hoặc có thắc mắc về tiến trình tuyển dụng:

  • Quý vị sẽ được liên lạc với một thông dịch viên.
  • Quý vị cũng sẽ được liên lạc với người tuyển dụng.

Cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị?

Chúng tôi muốn cung cấp cho bệnh nhân cách chăm sóc và dịch vụ tốt nhất. Hỏi người chăm sóc nếu quý vị:

 • Có thắc mắc hoặc quan tâm điều gì.
 • Muốn cảm ơn người đã chăm sóc cho quý vị.
 • Không được chăm sóc hoặc dịch vụ mình muốn.

Quý vị cũng có thể gọi số (608) 782-7300 hoặc (800) 362-9567. Sẽ có thông dịch viên giúp quý vị trong cú gọi. Một đại diện bệnh nhân sẽ lắng nghe những gì quý vị nói. Quý vị có thể gửi điện thư cho chúng tôi, nếu muốn.

Nếu quý vị gọi hoặc gởi điện thư cho chúng tôi, thì chúng tôi cần biết:

 • Ngày quý vị đến khám
 • Bệnh xá và khoa quý vị đến khám
 • Nhận xét của quý vị về lần khám
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại của quý vị nếu quý vị muốn có người liên lạc với mình.

Nếu quý vị gửi điện thư cho chúng tôi bằng ngôn ngữ khác, chúng tôi sẽ phiên dịch nhận xét của quý vị. Sẽ mất chút thời gian để chúng tôi trả lời lại cho quý vị. Gọi đến số nêu trên nếu quý vị cần được trả lời ngay.

what to expect

We've taken steps at all our locations to keep you and our staff healthy and safe. Here's what to expect when you visit us.

Stay safe