Please review our visitor restrictions before coming to our hospitals or clinics. | Get the latest on COVID-19.

There is no panel matching the key "MicroAlert"

Hmong

Siv ib tug neeg txhais lus

Koj muaj cai los nkag siab txog koj cov teeb meem ntawm kev noj qab haus huv, txoj kev kho mob thiab txoj kev npaj kho koj thaum koj mus ntsib tus kws kho mob. Koj muaj cai ua hauj lwm nrog ib tug neeg txhais lus uas muaj kev cob qhia yog thaum koj xav tau ib tug.

 • Muaj kev pab txhais lus pub dawb ua txhua hom lus rau koj tsis hais nruab hnub los sis hmo ntuj.
 • Cov neeg txhais lus yuav ceev txuag cov lus qhia txog koj kom tsis pub lwm tus neeg paub txog.
 • Thov kom muaj ib tug neeg txhais lus tim ntsej tim muag, hauv xov tooj los sis hauv Ipad thaum koj mus ntsib tus kws kho mob, tus kws ntsuam mob los sis lwm tus neeg ua hauj lwm.

Hu rau peb ntawm (608) 782-7300 los sis (800) 362-9567 yog tias koj xav tau ib tug neeg txhais lus. Peb yuav nrhiav ib tug neeg txhais lus rau koj thaum koj hu tuaj thiab thaum koj tuaj rau koj lub sij hawm uas tau teem tseg.

Thov hauj lwm ua hauv Gundersen Health System

Peb muaj hauj lwm vaj huam sib luag rau txhua tus neeg uas thov hauj lwm ua. Tej zaum koj yuav tau kev pab txhais lus pub dawb hauv xov tooj los sis tim ntsej tim muag thaum koj hu tuaj los sis tuaj nug txog hauj lwm. Tej zaum koj xav tau kev pab teb daim ntawv los sis muaj lus nug txog peb tus txheej txheem txais neeg ua hauj lwm:

 • Tuaj rau ntawm Kev Pab Nrhiav Neeg Ua Hauj Lwm (Recruitment Services), 914 Green Bay Street, La Crosse.
 • Hu rau (608) 782-7300 los sis (800) 362-9567
  • Yuav txuas koj mus rau ib tug neeg txhais lus.
  • Yuav muab neb ob leeg txuas mus rau qhov chaw nrhiav neeg ua hauj lwm.

Qhia rau peb seb koj xav li cas

Peb xav muab txoj kev kho mob thiab kev pab uas zoo tshaj plaws rau peb cov neeg mob. Nrog tus neeg saib xyuas koj ntawd tham yog tias koj:

 • Muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb.
 • Xa ua ib tug neeg tsaug rau txoj kev saib xyuas uas lawv tau muab rau koj.
 • Tsis tau kev pab saib xyuas los sis txoj kev pab raws li qhov koj xav tau.

Koj tseem yuav hu tau rau (608) 782-7300 los sis (800) 362-9567. Yuav nrhiav ib tug neeg los txhais lus rau koj. Tus neeg sawv cev rau tus neeg mob yuav mloog seb koj muaj lus dab tsi hais. Koj xav email peb los tau tib yam nkaus.

Yog tias koj hu los sis email, peb yuav tsum tau paub:

 • Hnub tim uas koj tuaj ntsib
 • Lub tsev kho mob me thiab lub tuam chaw hauj lwm (department) uas koj mus ntsib
 • Cov lus uas koj xav hais txog qhov koj mus ntsib ntawd
 • Koj lub npe, qhov chaw nyob, thiab tus xov tooj tsam muaj neeg xav hu rau koj.
 • Yog tias koj email peb uas sau ua lwm hom lus, peb yuav tau muab cov lus koj sau ntawd coj mus txhais. Qhov peb yuav teb rau koj ntawd mas tej zaum yuav siv sij hawm me ntsis. Hu rau cov xov tooj saud yog tias koj xav tau lus teb tam sim ntawd.
what to expect

We've taken steps at all our locations to keep you and our staff healthy and safe. Here's what to expect when you visit us.

Stay safe