There is no panel matching the key "MicroAlert"

Facility Charges

Depending on your health insurance, this hospital-based clinic may charge a separate facility fee, which might result in higher out-of-pocket expense. For more information, please contact Gundersen Customer Financial Services at (608) 775-8660 or (800) 362-9567 ext. 58660, Monday through Friday, 7:30 a.m. to 5:30 p.m.


Según el seguro médico que tenga, es posible que esta clínica hospitalaria aplique un cargo separado por uso de instalaciones, lo que podría resultar en gastos de bolsillo más altos. Para obtener más información, no dude en llamar al Departamento de Servicios Financieros para Clientes de Gundersen al (608) 775-8660 o llame gratis al (800) 362-9567, ext. 58660, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.


Nyob ntawm seb koj tau daim ntawv kho mob twg, tej zaum lub tsev kho mob me uas nyob rau hauv lub tsev kho mob loj no nws yuav tsub nws ib tug nqi rau kev siv lub tuam tsev (facility), uas tej zaum yuav ua rau tus nqi uas yus them yus ntiag tug ntawd siab zog. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Gundersen Cov Kev Pab Neeg Txog Nyiaj (Gundersen Customer Financial Services) ntawm (608) 775-8660 los sis (800) 362-9567 txuas rau 58660, Zwj Hli (Monday) txog Zwj Kuab (Friday), 7:30 sawv ntxov txog 5:30 tsaus ntuj.

what to expect

We've taken steps at all our locations to keep you and our staff healthy and safe. Here's what to expect when you visit us.

Stay safe