Home / Our System / Assistance / Hmong

Hmong

Cov neeg txhais lus pab tau koj
Peb xav muab txoj kev kho mob zoo tshaj plaws rau koj thiab koj tsev neeg. Koj muaj cai tau kev sib txuas lus uas koj to taub. Peb xav kom koj yuav to taub txog koj tus mob, kev kho mob thiab yuav ua li cas. Koj muaj cai nrog ib tug kws txhais lus tham yog tias koj xav tau txoj kev pab no. Koj tsis tas yuav vam koj cov phooj ywg los sis tsev neeg ua tus txhais lus rau koj. 

Peb muaj cov kws txhais lus uas pab tau peb cov neeg Hmoob uas muaj mob. Siv txoj kev pab pub dawb no thaum twg los tau, nruab hnub los sis hmo ntuj tib si. Cov kws txhais lus no khaws tej yam xov xwm twj ywm tsis qhia rau luag tej paub. Thaum koj thov lawm, peb mam li npaj kom muaj ib tug kws txhais ua lus Hmoob tuaj nyob ntawd thaum koj yuav ntsib ib tug kws kho mob, tus nais maum los sis lwm cov neeg hauj lwm.

Yog koj xav tau ib tug kws txhais lus, hu peb cov neeg teb xov tooj nyob ntawm (608) 782-7300 los sis (800) 362-9567 los sis qhov chaw uas koj xav teem caij mus ntsib. Yuav nrhiav ib tug kws txhais lus pab hauv xov tooj thiab tuaj thaum lub sij hawm uas koj teem tseg.

Nrhiav hauj lwm tom Gundersen
Peb tsis xaiv neeg ntsej muag thaum tib neeg nrhiav hauj lwm ua. Peb muaj ib tug kws txhais lus pub dawb thaum koj hu xov tooj tuaj los sis tuaj nrhiav hauj lwm tom peb tej tsev. Yog tias koj xav tau kev pab ua cov ntaub ntawv los sis muaj lus nug txog peb txoj kev ntiav neeg, cia li ua ib los sis ob yam nram qab no:

 • Hu Qhov Chaw Ntiav Neeg nyob ntawm (608) 775-4743 los sis (800) 362-9567, naj npawb 54743.
 • Tuaj xyuas Qhov Chaw Pab Nrhiav Neeg Hauj Lwm, 914 Green Bay Street, La Crosse.

Qhia peb tias koj xav li cas
Peb xav muab txoj kev kho mob thiab tej kev pab zoo tshaj plaws rau peb cov neeg uas muaj mob. Cia li nrog tus neeg uas tab tom tu koj tham yog:

 • Koj muaj ib qho tswv yim.
 • Koj muaj ib lo lus nug.
 • Koj xav hais ib co lus zoo txog tus neeg ntawd los sis lwm tus neeg.
 • Koj muaj ib qho teeb meem.
 • Koj tsis txais kev kho mob los sis kev pab uas koj xav tau.

Koj kuj muaj cai hu mus rau (608) 785-7676 los sis (800) 362-9567. Ib tug kws txhais lus yuav pab koj hauv xov tooj thiab ib tug neeg sawv cev rau cov neeg mob mam li mloog koj cov lus. Yog tias koj xav xa ib tsab emial rau peb ces, ntaus qhov no

Yog tias koj hu los sis sau ntawv, ua tib zoo qhia txog tej no:

 1. Tau kev pab hnub twg;
 2. Lub tsev thiab qhov chaw koj tau mus xyuas;
 3. Koj xav hais li cas txog qhov ntawd; thiab
 4. Koj lub npe, chaw nyob, thiab naj npawb xov tooj yog koj xav kom leej twg tiv tauj tuaj rau koj.

Ua siab ntev yog koj sau ntawv ua lus Hmoob tuaj rau peb. Peb yuav teb tsis tau koj mus txog thaum peb nrhiav neeg txhais koj cov lus. Yog tias koj xav tau lus teb sai heev, thov hu cov naj npawb xov tooj uas sau tseg saum toj no. Ua koj tsaug.  

Back to Top